Beierlust

Verslag baggeren 2009

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de Gemeente voor eind 2009 geheel onverwacht gekozen voor droog baggeren van alle ca. 10 te baggeren waterpercelen. Bovendien is dit bestek pas begin oktober zonder vooroverleg met Het Snoekje aanbesteed bij een aannemer welke nog niet eerder in Heemskerk heeft gebaggerd. Deze is pas eind november daadwerkelijk gestart met baggeren, dus loopt dit nu helaas door tijdens een vorstperiode met extra risico van vissterfte. De precieze tekst kreeg ik nog nooit ter inzage, doch waarschijnlijk vermeld het bestek slechts dat de vis in overleg met mij (Het Snoekje) moet worden overgezet en pas medio oktober vernam ik via de aannemer de rampzalige omvang van droog baggeren.

Het droog baggeren gebeurde tot dusver alleen incidenteel om de ca. 3 jaar en betrof dan 1 perceel waarbij tevens de gehele beschoeiing moest worden vernieuwd, dus bij gehele renovatie. Niettemin is bij de aanbesteding met de Gemeente helaas geen overleg geweest over het hoe overzetten (en weer terugzetten?) van de vis en was men van mening dat de door de aannemer beschikbaar gestelde 2 man + schepnetten en kuipen (materiaal van HVZ) met verdere hulp van Het Snoekje voldoende was. Tijdens het op mijn aandringen medio november gehouden overleg bij de Gemeente met de aannemer werden mijn vragen over waarom zoveel droog baggeren en waarom geen plaatselijke hulp van elektrisch afvissen afgedaan met “bestek is bestek en u bent in deze geen directe partij”. Het was duidelijk te laat om ambtelijke besluiten aan te passen en de verantwoordelijkheid voor de vis werd geheel afgewenteld op de aannemer. Ook het door mij sterk bepleitte en door de aannemer nu ondersteunde elektrisch afvissen van de bredere percelen wilde de Gemeente niet steunen (deze kosten zitten niet in het bestek). Per saldo een starre weinig vis-vriendelijke opstelling van de Gemeente.
Als reden voor het droog baggeren stelt de Gemeente dat de betreffende wateren herprofilering van de plasberm vereisen met zelfs nieuw aangebrachte klei en dat plaatselijk de beschoeiing moet worden vernieuwd. De noodzaak van deze plotselinge Gemeentelijke ommezwaai in bagger-methodiek betwijfel ik sterk; hierop kom ik bij een volgend stukje nog terug.
Veel erger is dat de Gemeente kennelijk geen notie heeft en/of bagatelliseert dat bij droog baggeren onvermijdelijk veel kleine vis verloren gaat, de nodige grotere vis beschadigd raakt en bij niet terugzetten van de vis sprake is van een jarenlange verstoring van het natuurlijke visbestand. En dat nu plotseling voor zoveel waterpercelen in een jaar, toch te gek voor woorden! Gezien de beschikbare 2 man met schepnetten en het feit dat de onderaannemer reeds de nodige werktuigen had geregeld (er was geen weg meer terug), heb ik in belang van de vis per saldo verkozen om vooralsnog geen negatieve publiciteit te zoeken en zoveel mogelijk te helpen en vooral bij te sturen. Hierdoor werden bij het leegpompen mijn adviezen en aanwijzingen gelukkig meestal gerespecteerd. Verder is het me gelukt om een aantal keren tijdens vis-spitsuur een ambtenaar aan de waterkant te krijgen. Dit maakte grote indruk op de maker van ons nieuwe huurcontract (ook belangrijk!) en de -coördinator welke toen alsnog bereid bleek om waar nodig het elektrisch afvissen via de aannemer te ondersteunen. Ook heeft hij een gezamenlijke eindevaluatie van de gang van zaken beloofd, dus ter lering voor de toekomst. Niettemin heeft inmiddels veel kleine vis het niet overleeft en zijn plaatselijke visbestanden ernstig verstoord.