Viswater

Neksloot tussen de stuw bij het Rendorppark en de Tolvaart

Neksloot tussen de stuw bij het Rendorppark en de Tolvaart:

De Neksloot wordt al sinds de oprichting van "Het Snoekje" gepacht. Het is de hoofdwaterloop in Heemskerk. Vroeger was het beroemd om zijn snoekstand. Deze is echter sinds de bouw van het plan De Maer met flinke sprongen achteruit gegaan, voornamelijk omdat de Neksloot werd verlegd en van houten beschoeiing voorzien. Hierdoor verdween een groot deel van de aanwezige vegetatie en dus schuilplaatsen voor de snoek.

Altijd wordt er goed vis gevangen. Brasems, voorn, kolblei en karper, waaronder flinke exemplaren, komen het meeste voor, maar er wordt ook regelmatig snoek en af en toe een snoekbaars gevangen.Neklsoot achter Huibert Pootstraat vanaf de Maerelaan

De waterkant is bijzonder goed bevisbaar. De auto kan geparkeerd worden in de wijken, grenzend aan de Neksloot, waar voldoende parkeerplaats is. Langs de Baandert, de grote weg de evenwijdig met de Neksloot loopt, is het verboden te parkeren, hetgeen ook geldt voor het aangrenzende plantsoen. Hierop wordt door de politie scherp toegezien. Door de stijging van de grondwaterstand in de duinen wordt steeds meer duinwater via de Neksloot afgevoerd, waardoor de kwaliteit zeker zal verbeteren.

Het aangrenzende poldergebied, wat gedeeltelijk natuurvriendelijk wordt beheerd, is op veel plaatsen ondiep, waardoor het door veel vissen als paaigebied wordt gebruikt. Het jongbroed komt weer terecht in de Nekloot, wat weer zorg draagt voor een goede, gezonde visstand.

Open Visplanner

Breedweervijver

Breedweervijver:

Bij de aanleg van de wijk Breedweer is deze vijver gegraven. In de volksmond gaat deze vijver door voor "de Surfvijver", omdat in de eerste jaren er regelmatig door kinderen gesurft werd. Dat komt tegenwoordig niet meer voor. Op diverse andere wateren wordt de vijver aangeduid als "de Knip" wat echter de naam was van een wiel in de Neksloot die was gelegen op een plek achter de C1000.

Door de gemeente Heemskerk is het gebied ecologisch ingericht. De vijver wordt grotendeels omgeven door riet. Hierdoor is slechts de westzijde goed te bevissen, want het is verboden zich in het riet te begeven. De westzijde begint langzaam ook dicht te groeien, vandaar dat door de vereniging er al enkele malen bij de gemeente op is aangedrongen de oprukkende vegetatie wat in te perken. Tot op heden zonder echt veel resultaat.
Het water beschikt al over een uitstekende visstand, hetgeen mede wordt veroorzaakt door de oeverinrichting. Er komt brasem, ruis- en blankvoorn voor en bijzonder flinke karper. Een groot deel van deze karper afkomstig uit Fort Veldhuis en is in 1988 uitgezet in deze Breedweervijver.Breedweervijver Ten tijde van de uitzetting was het formaat al redelijk. Ook wordt er regelmatig grote snoek gevangen.

De auto kan geparkeerd worden in de wijk, grenzend aan het water. Het is maar enkele meters lopen tot de waterkant.

Open Visplanner

De Dije

De Dije:

De Dije loopt van Heemskerk richting Uitgeest en is een bijzonder oude sloot. Het zuidelijke gedeelte is goed bevisbaar. Het noordelijke gedeelte is mooier om te zien maar moeilijker te bevissen.

Op de Dije komen een flink aantal ondiepe poldersloten uit, die door de aanwezige vissen worden gebruikt als paaigebied. Dit zorgt weer voor een goede visstand. Zeelt wordt regelmatig gevangen. Andere voorkomende vissoorten: brasem, voorn, kolblei en karper, waaronder flinke exemplaren, baars, snoek en snoekbaars.De Dije

De waterkant is goed bevisbaar. De auto kan geparkeerd worden in de wijk, grenzend aan het water. Het is maar enkele meters lopen tot de waterkant.

Open Visplanner

Euratomsingel

Euratomsingel:

De informatie over het viswater zelf moet nog worden gemaakt.

Open Visplanner

Sportcomplex Odin

Sportcomplex Odin:

Rond het sportcomplex Odin beschikt onze hengelsportvereniging over twee wateren die de Odinvijver en de Assumburgvijver worden genoemd.

ODINVIJVER

De Odinvijver bevindt zich aan de zuidzijde van het sportcomplex aan de Zuidermaatweg. Het water is vanaf het sportcomplex goed te bevissen, maar het is lastig omdat men het risico loopt opgesloten te worden als alle voetballers het complex verlaten hebben en het hek op slot gaat. De kant aan de Zuidermaatweg is vrij stijl, maar een meegenomen vlonder lost alle problemen op. De visstand is goed te noemen en alle soorten zoals brasem,voorn, baars, snoek en karper komen er voor. Odinvijver

In 1991 is de vijver voorzien van een nieuwe beschoeiing. Door de commissie viswaterbeheer is toen het laatste water uit de vijver weggepompt en de visstand geïnventariseerd. Dit was meteen reden om een visstandbeheersplan voor deze vijver te schrijven. Naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen uit dat plan, is in datzelfde jaar een ecologische oever in eigen beheer aangelegd. In 1994 heeft er een afvissing plaatsgevonden. De beelden hiervan zijn te zien op de door de NVVS uitgebrachte videoband "Een heldere kijk op visstandbeheer".
De auto kan geparkeerd worden langs het water of op het parkeerterrein bij het sportcomplex. Het is maar enkele meters lopen tot de waterkant.


Assumburgvijver

Het water in de Assumburgvijver staat in verbinding met de slotgracht van het historische kasteel Assumburg. De visstand bestaat voornamelijk uit karper maar die is vrij moeilijk te vangen. Bij het afvissen van de hier bovengenoemde Odinvijver zijn 69 gevangen karpers overgezet in dit water.Assumburgvijver
Vlak achter het water bevindt zich een manage. Daarnaast kan men vrij goed de auto kwijt. De ingang ligt vlak naast (westelijk) de oprijlaan van het kasteel.

Open Visplanner

Vijver Modelbotenvereniging

Vijver Modelbotenvereniging:

De informatie over het viswater zelf moet nog worden gemaakt.

Open Visplanner

Park Assumburg

Park Assumburg:

De informatie over het viswater zelf moet nog worden gemaakt.

Open Visplanner

Beierlust

Beierlust:

Alle wateren in de wijk Beierlust worden, net als alle andere water in Heemskerk door "Het Snoekje" gepacht. De wateren beschikken al over een redelijk visstand.
Voor zover bekend komt er brasem, ruis- en blankvoorn voor en een enkele karper. Door onze hengelsportvereniging zijn in 1999 in het water ruim 500 snoekjes uitgezet. Wij hopen dat de snoek de brasemstand in toom kan houden.

In december 2009 is in opdracht van de gemeente een en ander drooggelegd zeer tot ongenoegen van onze vereniging. Zie hieronder het verslag.Beierlust

De waterkant is op de meeste plaatsen goed bevisbaar. De auto kan geparkeerd worden in de wijk, grenzend aan het water. Het is maar enkele meters lopen tot de waterkant. Het is geen water voor de veeleisende sportvisser, maar als men op een mooie zomeravond een hengeltje uit wil gooien is dit een leuke locatie.

Open Visplanner

Steenstrapark

Steenstrapark:

De vijver in het Steenstrapark is in april/mei 2004 uitgediept. Als u nieuwsgierig bent hoe dat er allemaal heeft uitgezien kunt u de foto's bekijken die hiervan zijn gemaakt.

De vijver in het Steenstrapark werd in de wintermaanden gebruikt als schaatsbaan. Daartoe zijn in het verleden in het midden enige betonnen sokkels aangebracht waarop lichtmasten waren geplaatst. In verband met het onderhoud zijn deze masten verplaatst, maar de betonnen sokkels zijn blijven staan. Over deze sokkels zijn nu eilanden geplaatst. De vijver grenst aan het landgoed van kasteel Marquette. Karpervissen in Steenstrapark

De vijver wordt voornamelijk bevolkt door brasem. Er komt ook redelijk mooie karper in voor. Door de commissie viswaterbeheer is een beheersplan voor dit water geschreven. Een van de maatregelen in dit plan behelsde het uitzetten van snoekbaars om zo de brasemstand binnen de perken te houden. In 1997 en 1999 zijn 600 stuks jonge snoekbaars uitgezet.

In december 1998 zijn nog een aantal karpers uitgezet welke afkomstig waren uit de vijver van het park Overbos in Beverwijk. Daar kwamen te veel van deze vissen voor wegens het ontbreken van roofvis.Steenstrapark in de winter
In 2001 zijn enkele grote exemplaren die bij het droogleggen van de vijver aan de Communicatieweg in problemen kwamen, ook in deze vijver uitgezet. Dat geldt ook voor een aantal snoekbaarzen.Steenstrapark in de winter
Men moet even zoeken om een goede visstek te vinden. De diepte is overal ongeveer 0,75 - 1 meter.

De auto kan geparkeerd worden in de wijk, grenzend aan het water. Het is maar enkele meters lopen tot de waterkant.

Open Visplanner

Westerheem

Westerheem:

De vijver bij huize Westerheem wordt , net als andere wateren in Heemskerk, gepacht door "Het Snoekje". In het midden bevindt zich een fontein die er voor zorgt dat het zuurstofgehalte in de vijver bijna altijd goed is. In dat jaar is ook een gedeelte van de snoek uitgezet die was aangeschaft voor het water in de wijk Beierlust. Om te vissen dient men de auto te parkeren aan de kant van het bejaardentehuis of op het parkeerterrein van de Praxis aan de andere kant van de Jan Ligthartstraat. De Jan Ligthartstraat zelf, die langs dit water loopt, is hiervoor niet geschikt.

De waterkant is goed bevisbaar.

Verder is er nog weinig over dit water bekend. Vermoedelijk komen de normale vissoorten zoals brasem en voorn in dit water voor. Zeker is dat er karper in zit want een aantal van deze vissoort is in december 1998 uitgezet.

In 2005 is een gedeelte van deze vijver verdwenen in verband met de uitbreiding van huize Westerheem.
In januari en februari 2006 is deze vijver uitgebaggerd, waarbij door onze vereniging de vis is overgezet, maar wel zo dat die ongehinderd weer in de vijver kon terugkeren.

Open Visplanner

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies